Přepravní podmínky

Vymezení základních pojmů:

Přepravce – společnost CS Parcel se sídlem na adrese 11 Oakshaw close, Manchester, M9 8NT, United Kingdom, Reg. No. 7013067666

Odesílatel – fyzická osoba nebo společnost, která požaduje přepravu.

Příjemce – fyzická osoba nebo společnost, kterou odesílatel označí na přepravním listu za příjemce.

Zásilka – je předmět, který bude přepraven na požadavek odesilatele.

Přepravní list – je dokument s udají o odesilateli a příjemci, který obsahuje: jméno, příjmení, adresu a telefon. Dále se zde uvádí váha zásilky.

Přijetí zásilky:

Objednávku je možné provést na našich webových stránkách nebo telefonicky, popřípadě odesláním SMS. Každá objednávka musí obsahovat jméno, adresu a kontakt na odesílatele a příjemce a také informace o zásilce jako je váha a rozměry. V případe atypické zásilky (viz. níže) je potřeba kontaktovat přepravce telefonicky.

Přeprava zásilek a vymezení vlastnosti zásilek:

Přeprava zásilek trvá od 2 do 5 dnů od stanoveného termínu. V případe neočekávaných události (živelné pohromy, zpozdění trajektu, dopravní komplikace a jiné), se muže přepravní termín prodloužit. Pokud se tak stane, odesilatel bude okamžité informován o zpozdění zásilky. V případě, že přepravce zjistí, že informace o zásilce na přepravním listu neodpovídají skutečnosti má právo odstoupit od smlouvy.

Odesílatel je povinný opatřit zásilku takovým obalem, aby nedošlo k poškozeni předmětu v zásilce a byla umožněna bezpečná manipulace se zásilkou. Pokud se jedná o přepravu veškeré elektroniky, musí byt opatřena originálním obalem, pokud tak není možno provézt, přepravce nebude zodpovídat za připadne škody a není tak možné předmět reklamovat.

Z přepravy jsou vyloučené předměty ohrožující lidský život nebo zdraví, jsou to: zbraně, výbušniny, omamné a psychotropně látky, chemikálie, jedy, hořlaviny, žíraviny, živá zvířata, živé rostliny, potraviny s omezenou délkou trvanlivosti, alkohol, cigarety.

Převzetí, přeprava a doručení zásilky:

Zásilka je převzata pouze přepravcem na adrese odesilatele nebo jiném místě a čase předem určeném.

Přepravce nezodpovídá za obsah zásilky, který nebyl uveden na přepravním listě. Za takový obsah zásilky zodpovídá pouze odesilatel. Obsah zásilky, který není uveden v přepravním listě není možné v pojistné události reklamovat.

Přeprava zásilky trvá od 2 do 5 dnů ode dne začátku přepravy z UK. Datumy nejbližší přepravy jsou na našich webových stránkách a jsou pravidelně aktualizovány.

Přeprava zásilky se může prodloužit, a to z důvodu neočekávaných události jako jsou živelné pohromy, počasí, které muže zapříčinit zpozdění trajektu atd. O případném zpozdění trajektu bude odesilatel informován telefonicky nebo SMS.

Zásilka bude doručena příjemci nebo osobě předem pověřené, která se prokáže průkazem totožnosti. Pokud se nepodaří navázat s příjemcem kontakt bude mu naúčtováno 45€ (1000Kč) za opětovné doručení zásilky, popřípadě si může příjemce vyzvednout zásilku v našem skladu zdarma.

Zásilka se považuje za doručenou ve chvíli převzetí a potvrzení podpisem o přijetí zásilky příjemci nebo příslušnou osobou na přepravním listě, příjemce svým podpisem potvrzuje, ze obal zásilky je nepoškozený a předmět zásilky neporušený.

Cena zasilatelských služeb:

Odesílatel se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby cenu určenou na základě sazeb ceníku aktuálního ke převzetí zásilky.

Přepravné se hradí pouze v okamžiku převzetí zásilky v hotovosti.

Cena přepravného se určuje podle hmotnosti zásilky na základě platného ceníku v okamžiku přijetí objednávky anebo dohodou přepravce a odesilatele.

Reklamace:

Odesilatel i příjemce zásilky mají právo reklamovat škodu způsobenou poškozením, zničením, částečnou anebo úplnou ztrátou zásilky, a to písemnou formou na adresu společnosti nejdéle do 3 dnů od doručení zásilky příjemci.

Závěrečná ustanoveni:

Tyto všeobecné přepravní podmínky mají platnost od 1.11.2011 a platí po dobu neurčitou. Přepravce si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit či upravit a to bez oznámení. Tyto podmínky jsou považované za přijaté odesílatelem ve chvíli převzetí zásilky přepravcem a odesílatel jej stvrzuje svým podpisem na přepravním listě.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s platným zákonem Velké Británie.CS Parcel

Přeprava z UK
od £ 24
do 5 dnů

Kontaktujte nás

CS Parcel
Petr Chaloupka
info@csparcel.com

+44 7769 278021
+420 736 795 616
facebook skype